Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2016

argentum
3192 25f2 500

To uczucie, kiedy nikt Cię nie ostrzegł, że reklamy w Internecie są spersonalizowane i wyświetlają to, czego sam najczęściej szukasz... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Reposted fromcontroversial controversial viasmieszkowo smieszkowo
argentum
argentum
9730 4c8d
Reposted fromrol rol viaillumination illumination
argentum
8011 de0f 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaillumination illumination
argentum
0919 5759 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaillumination illumination
6639 5cd9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaillumination illumination
argentum
8453 915d
świrszczyńska.
Reposted fromrol rol viaillumination illumination
argentum
argentum
Znajduje się wtedy, gdy się nie szuka.
— Wojciech Błach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaillumination illumination
argentum
0541 d98a
Reposted fromintrigante intrigante viaillumination illumination
argentum
5097 b934 500
Reposted fromlavelinier lavelinier viaillumination illumination
argentum
0613 a1b9
Reposted fromrol rol viaillumination illumination
5405 46d6
argentum
9796 cb6e
Reposted fromLotte Lotte viaillumination illumination
argentum
Reposted frompannakojot pannakojot viaJazziee Jazziee
argentum
Dłuższa perspektywa często pokazuje, że coś tracąc, także coś zyskujemy. Nigdy nie należy od razu zakładać, że spotkało mnie nieszczęście, bo w ten sposób od razu księgujemy sobie coś jako katastrofę i utrwalamy w sobie tożsamość pechowca i nieszczęśnika.
— Marcin Fabjański, Wysokie obcasy 09/2016
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianiskowo niskowo
argentum
6532 b5a3 500
Reposted fromwolley wolley viaspecific-humor specific-humor
argentum
argentum
9027 9859
New mural by our buddy Pastel in Kiev, Ukraine!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl